Obchodní podmínky

ve smyslu §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „obchodní podmínky“).

Obchodní podmínky společnosti StayHero Events s.r.o., IČ: 08806012, DIČ: CZ08806012 se sídlem Březinova 141, 586 01 Jihlava, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 115630 (dále jen „Provozovatel“).

1. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smluv mezi Provozovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou, (dále jen „zákazník“) a platí pro všechny produkty a služby poskytované Provozovatelem zákazníkům. Společnost StayHero Events je provozovatelem webové stránky www.spacetown.cz (dále jen „webové stránky“)

2. Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi Provozovatelem a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

3. Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat.

2. Nabídky, objednávky, termíny dodání zboží a vedlejší ujednání

1. Veškeré nabídky činěné Provozovatelem jsou vůči třetím osobám nezávazné, jsou pouze informativního charakteru a nejedná se o návrh Provozovatele na uzavření smlouvy ve smyslu §1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné přijetí objednávky zákazníka Provozovatelem, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.

2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem vzniká na základě objednávky zákazníka, potvrzením objednávky Provozovatelem a uhrazením celé platby za produkty či služby, a to v souladu s těmito podmínkami.

3. Pro účely těchto obchodních podmínek se produktem či službou rozumí veškeré produkty či služby nabízené Provozovatelem na webové stránce www.spacetown.cz nebo na recepci sportovní haly.

4. Objednávku lze učinit písemnou formou a elektronickou formou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Písemná forma je zachována i při použití elektronické pošty. Objednávka zákazníka je vůči Provozovateli účinná okamžikem jejího potvrzení zákazníkovi.

5. Objednávka zákazníka musí obsahovat dostatečné údaje pro identifikaci zákazníka (jméno a příjmení/název společnosti, datum narození / IČO, adresu pro doručování, telefonní číslo a e-mailová adresa), identifikaci objednávaného produktu či služby.

6. Jakékoli změny či doplnění objednávky jsou vůči Provozovateli účinné okamžikem jejich písemného potvrzení zákazníkovi či provedením takové změny při plnění objednávky.

7. Provozovatel není povinen jednotlivou objednávku zákazníka potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Provozovatele závazná.

3. Cena

1. Cenou za služby a produkty se rozumí cena uváděná na webových stránkách nebo na recepci haly, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. Platební a storno podmínky

1. Zákazník zaplatí kupní cenu za produkty a služby, pokud se smluvní strany nedohodou jinak, následujícími způsoby:

1. Lekce a Kroužek parkouru (předplatné na dobu pěti měsíců):

1. Platba do 10 dnů od objednání služby, nejpozději však před poskytnutím druhé lekce.

2. Objednanou službu lze zrušit pouze ze zdravotních důvodů po dodržení podmínek specifikovaných v následujícím bodě. Po uplynutí této lhůty je účastník trvale odhlášen z docházky a peníze za předplacené lekce v období následujícím po výpovědní lhůtě jsou vráceny do 30 pracovních dnů ode dne oznámení storna objednávky Provozovateli na číslo účtu, z kterého jsme přijali platbu za danou službu. Do žádosti o ukončení docházky je třeba napsat variabilní symbol objednávky, jméno účastníka a zaslat na e-mailovou adresu [email protected]

3. Pokud účastník lekce utrpí úraz nebo je dlouhodobě nemocný a to mu znemožňuje dochodit lekce v zaplaceném pololetí, bude vrácena částka za lekce následující po písemném oznámení úrazu/nemoci. Případně bude částka použita na uhrazení další objednávky. To však pouze za dodržení podmínek níže:

1. Lekce, z důvodu úrazu či nemoci a následné doby nutné pro léčení, již není možné nahradit v rámci objednaného pololetí.

2. Úraz či nemoc znemožňující účast na lekcích je nutné doložit potvrzením od lékaře, a to bezodkladně po vzniku této okolnosti.

3. Předpokládaný rozsah z důvodu úrazu či nemoci nevyužitých lekcí je nutné oznámit písemně na e-mailovou adresu [email protected] zároveň s výše uvedeným lékařským potvrzením. Zákazník bere na vědomí skutečnost, že na kredity se převedou pouze ty lekce, které následují po oznámení úrazu či nemoci.

2. Workshop parkouru a Eventy

1. Platba do 10 dnů od objednání služby, nejpozději však před poskytnutím služby.

2. Objednávku lze zrušit nejpozději 7 dnů před termínem konání. V takovém případě bude vrácena celá částka do 30 pracovních dnů ode dne oznámení storna objednávky Provozovateli. Pozdější zrušení není možné.

3. Soukromé pronájmy

1. Platba do 10 dnů od objednání služby, nejpozději však před poskytnutím služby, respektive první lekce.

2. Předplacenou službu lze zrušit nejpozději před poskytnutím služby. Při zrušení více jak 7 dní před zahájením bude vrácena celá částka. V případě zrušení méně jak 7 dní před zahájením, nejpozději však před termínem konání služby, bude vráceno 50% uhrazené částky. Částka bude vrácena do 30 pracovních dnů ode dne oznámení storna objednávky Provozovateli.

4. Příměstský tábor

1. Platba do 10 dnů od objednání služby, nejpozději však před zahájením tábora.

2. V případě zrušení již zaplacené objednávky účasti na táboře více jak 30 dní před termínem konání tábora bude vrácena celá částka na příslušný účet, a to do 30 pracovních dnů ode dne oznámení storna objednávky Provozovateli. V případě zrušení již zaplacené objednávky účasti na táboře méně jak 30 dní před termínem konání tábora, nejpozději však 14 dní před termínem konání tábora, bude vrácena částka odpovídající 50% zákazníkem uhrazené částky vrácena na příslušný účet zákazníka, a to do 30 pracovních dnů ode dne oznámení storna objednávky Provozovateli. Pozdější zrušení není možné.

2. V případě, že nedojde k úhradě v souladu s těmito obchodníma podmínkami, či dohodou smluvních stran, nevznikne zákazníkovi nárok na účast na objednaném produktu či službě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. Za okamžik zaplacení ceny za službu či produkty zákazníkem se v případě bezhotovostní platby považuje připsání příslušné částky, a to v plné výši, na bankovní účet Provozovatele.

4. Platby provedené zákazníkem jsou Provozovatelem započítávány nejprve na úhradu nejstarších dlužných částek, a to nejdříve na vedlejší náklady, smluvní pokutu, úroky z prodlení a poté na úhradu jistiny.

5. V případě prodlení s úhradou plateb ve lhůtě splatnosti je objednávka zrušena.

5. Využití služeb a produktů

1. Lekce parkouru a Kroužek parkouru, dále jen „lekce“.

1. V případě že se zákazník z jakéhokoli důvodu nezúčastní objednané lekce, má možnost nahradit si příslušnou lekci v jiné skupině ve stejné věkové a pokročilostní kategorii. Lekce je však nutné vyčerpat do konce příslušného období.

2. Předplatné lekcí parkouru je nepřenosné.

3. Veškeré zákazníkem nevyužité lekce v rámci předplaceného pololetí propadají, nestanoví-li podmínky, či dohoda smluvních stran, jinak.

2. Workshop parkouru a Eventy

1. Služba je nepřenosná. Smluvní strany se však mohou dohodnout, že namísto zákazníka se objednané služby zúčastní jeho náhradník ze stejné věkové a pokročilostní kategorie.

3. Příměstský tábor

1. Účast na příměstském táboře je nepřenosná. Smluvní strany se mohou dohodnout, že namísto zákazníka se příměstského tábora účastní jeho náhradník, který splňuje podmínky účasti.

2. Smluvní strany se mohou dohodnout na změně termínu na jiný volný termín. Nárok na změnu termínu má zákazník pouze v případě, že o změnu termínu požádá nejpozději 30 dní před termínem konání objednaného příměstského tábora.

6. Ujednání o mlčenlivosti

1. Smluvní strany se zavazují zachovávat povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud či jiný oprávněný orgán. Smluvní strany se zavazují, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrných informací bylo vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance, kteří je musí vzhledem ke své pracovní náplni znát a aby tito zaměstnanci byli zavázáni zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost. Smluvní strany ujednávají, že zajistí dodržení povinnosti zachovávat mlčenlivost i ze strany třetích osob účastnících se naplňování účelu jednání mezi smluvními stranami. V případě, že smluvní strana poruší povinnost vyplývající z ustanovení této smlouvy, plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit.

7. Ochrana osobních údajů

1. Nakladání s osobními údaji je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů jsou na samostatném dokumentu.

8. Odstoupení od smlouvy

1. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že zákazníkem hrubým způsobem poruší své povinnosti, zejména nerespektováním provozního řádu, bezpečnostních předpisů, pokynů lektora či jiné odpovědné osoby. Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy také v případě, že jednáním zákazníka při využití produktů či služeb dojde ke škodě na majetku či zdraví.

2. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Provozovatel v prodlení s poskytnutím služeb či produktů více jak čtyři týdny od dohodnutého termínu poskytnutí produktů či služeb.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, ž vylučují použít ustanovení §1726, §1740 odst. 3, §1757 odst. 2 a 3 a §1950 zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku.

2. Bezpečnostními předpisy se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí veškeré právní předpisy na ochranu života či zdraví.

3. Provozní řád upravuje práva a povinnosti zákazníka využívajícího služby Provozovatele v provozovně na adrese Hosov 76, 586 01 Jihlava.

4. Zákazník prohlašuje, že je mu znám jeho zdravotní stav a že mu jeho zdravotní stav nebrání ve využití služeb Provozovatele.

5. Zákazník je povinen řídit se pokyny lektora či jiné osoby odpovědné osoby za služby či produkty Provozovatele, Provozním řádem a Bezpečnostními předpisy. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s Bezpečnostním předpisy a Provozním řádem Provozovatele StayHero Events s.r.o.

6. Provozovatel neodpovídá za věci vnesené či odložené, pokud je zákazník zanechá na jiných místech, než v zamykacích skříňkách.

7. Zákazník není oprávněn postoupit pohledávku za společností na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

8. Jakékoliv pohledávky vzniklé zákazníkovi za společností StayHero Events není zákazník oprávněn jednostranně započíst na splatné, či nesplatné pohledávky společnosti StayHero Events.

10. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tyto obchodní podmínky uzavřely po důkladném seznámení se s jejich obsahem, svobodně a vážně, přijímají je, přičemž práva a povinnosti v nich stanovené se zavazují dodržovat.

2. Jsou – li některá ustanovení obchodních podmínek neplatná, nemá tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.

3. Veškeré právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.09.2022